Efnahagsreikningur

Eignir
    2018 2017

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir:  

Fasteignir og lóðir


  2.792.149 3.085.782

Hafnir og mannvirki


  8.829.510 8.321.994

Gatnakerfi


  608.662 566.487

Bátar, bifreiðar, áhöld og tæki


  176.443 182.593
 

12.406.76312.156.856


Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignarhlutir í félögum


  132.469 131.330

Langtímakröfur


  362.781 591.945
   

495.250723.275


 
Fastafjármunir  

12.902.012


12.880.131


 

Veltufjármunir

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Næsta árs afborgun langtímakrafna


  250.260 284.861

Viðskiptakröfur


  292.610 332.466

Aðrar kröfur


  10.502 237
 
Handbært fé  

Sjóður og bankainnstæður


  2.632.205 1.354.093
Veltufjármunir  

3.185.5771.971.658


 
Eignir samtals  

16.087.590


14.851.789