Sjóðstreymi ársins 2018

      Fjárhagsáætlun  
    2018 2018 2017

Handbært fé frá rekstri

Frá rekstri:

Hagnaður ársins


  1.725.206 726.915 653.415
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:

Afskriftir


  698.868 820.000 722.331

(Söluhagnaður) tap


  (626.342) 0 (41.820)

Verðbætur og gengismunur langtímalána


  25.439 0 15.074

Verðbætur hlutafjáreignar


  (1.139) 0 (893)

Verðbætur langtímakrafna


  (22.874) 994 (17.367)
   

1.779.1591.547.9091.330.742


Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

Skammtímakröfur, lækkun (hækkun)


  29.591 0 (21.926)

Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)


  (112.077) 0 271.048
   

(82.486)0249.122


 
Handbært fé frá rekstri  

1.716.673


1.547.909


1.579.864


 

Fjárfestingarhreyfingar

Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir


  (1.454.614) (1.845.000) (1.731.164)

Seldir varanlegir rekstrarfjármunir


  1.101.843 0 42.603

Eignarhlutar, breyting


  0 0 49.000

Lóðasala (lóðaúthlutun)


  30.338 117.000 366.120

Veitt skuldabréfalán


  0 (73.000) (165.446)

Afborganir langtímakrafna


  286.639 260.000 253.242
Fjárfestingarhreyfingar  

(35.794)(1.541.000)(1.185.645)


 

Fjármögnunarhreyfingar

Greiddar afborganir langtímalána


  (95.768) (96.000) (97.401)

Greiddur arður


  (307.000) (170.000) (371.000)
Fjármögnunarhreyfingar  

(402.768)(266.000)(468.401)


 

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

 


 

 

  1.278.112 (259.091) (74.182)
 

Handbært fé í ársbyrjun


 

1.354.093


1.354.000


1.428.275


Handbært fé í árslok

 


 

 

 

2.632.2051.094.9091.354.093